Als,
als, als

(in
de zin van achteraf een koe in de kont kijken)

Hoe
zou het Midden-Oosten er nu uitzien ALS de democratie 2500 jaar
geleden niet weggestemd was ?

Wij, als
westerse wereld hebben onze democratie hoog staan en willen dit
eigenlijk aan de hele wereld opleggen, andere regeringsvormen vinden
we maar niks, dictatuur is helemaal uit den boze, alhoewel je in
theorie ook een goede dictator zou kunnen hebben. De naam dictator
komt overigens van de Romeinse republiek en betekent letterlijk hij
die dicteert, zo’n dictator werd voor slechts 6 maanden aangewezen.
Julius Caesar was de laatste als zodanig, na zijn 6 maanden werd hij
voor 10 jaar benoemd en later liet hij zich benoemen voor het leven.
Senatoren die het er niet mee eens waren zorgden ervoor dat hij
vermoord werd, daarna werd Augustus dictator die de schijn van een
republiek ophield maar als een ware dictator heerste. Oligarchie,
besturing door een kleine elite door bv. familiebanden (Saoedi
Arabië) of door een groep aristocraten lijkt veel op een dictatuur
en Theocratie zoals een Islamitische Staat o.a. Iran en nu IS, vinden
we in onze geseculariseerde wereld al helemaal niks. Onze Nederlandse
parlementaire democratie is van 1848, dus eigenlijk nog helemaal niet
zo oud, terwijl de eerst bekende democratie die van Athene was,
ingesteld door Clisthenes die leefde van 570 – 510 voor Chr. dus
zo’n 2500 jaar geleden. Athene was een stadsstaat zoals er in de
oudheid eigenlijk alleen stadsstaten bestonden. Het rijk van de
Assyriërs en Babyloniërs en later de Meden en Perzen zijn de voor
ons bekende grote rijken, bekend uit de Bijbel en met name over de
verhalen van Daniël onder koning Darius. In een geschiedsschrijving
van Herodotos die leefde van 485 – 420 voor Chr. vertaald door dr.
Onno Damsté in het boek Historiën, las ik een beschrijving over het
vraagstuk hoe de regeringsvorm voor het rijk van de Meden en Perzen
er uit zou moeten zien. 7 mannen uit de aristocratie waaronder Darius
hadden de oplichter Smerdis gedood die de macht had gegrepen na de
dood van koning Kambysès. Deze mannen kwamen bijeen om te
discussieren over de staatsvorm. Otanès nam als eerste het woord en
sprak: ‘Het is mijn overtuiging dat weer niet een van ons
alleenheerser moet worden, jullie weten waartoe de willekeur van
Kambysès heeft geleid. Ook al bekleed men de allerbeste man met deze
macht, hij zou daardoor zijn normale wijze van denken verliezen.
Onder invloed van de hem omringende luister ontstaat de overmoed en
van nature is in elk mens de afgunst aanwezig. Een heerser hoort vrij
van afgunst te zijn omdat hij in het bezit is van alle denkbare
voorrechten. Het ergste wat ik u zal noemen is dat zo’n alleenheerser
de voorvaderlijke zeden afschaft, vrouwen geweld aandoet en mensen
zonder vorm van proces doodt. Als het volk de macht bezit dan draagt
dit de allerschoonste naam nl. Demokratie er gebeurt dan niets wat
een alleenheerser doet, de overheden worden door loting aangewezen en
moeten verantwoording afleggen en alle besluten worden door de
gemeenschap genomen. Ik stel dus voor de monarchie af te schaffen en
het volk aan de macht brengen want dat bezit alle voordelen’.
Megabyzos nam daarna het woord en stelde voor een Oligarchie te
vestigen, dus de staatsmacht aan een regering van weinigen toe te
vertrouwen, hij zei: ‘De argumenten van Otanès om alleenheerschappij
af te schaffen maak ik tot de mijne, echter hij is voorbijgegaan aan
de beste oplossing, er bestaat immers niets begripslozer en
overmoedigers dan een tot niets bruikbare volksmenigte, men zou
terechtkomen in de willekeur van een bandeloze volksregering. Hoe zou
het volk in staat zijn inzicht te hebben zonder ooit iets geleerd te
hebben en van nature geen begrip heeft voor wat goed is. Nee wie het
met de Perzen slecht meent mag voor demokratie zijn, maar laten wij
een college van voortreffelijke mannen uitkiezen en die met de macht
bekleden. Daar behoren wij immers ook zelf toe en van de beste mannen
mag je verwachten dat ze de beste besluiten nemen’.

Als derde nam
Darius het woord en sprak: ‘Wat Megabyzos gezegd heeft over de
demokratie, daarin heeft hij mijns inziens gelijk, maar ik ben het
niet eens op het punt van de oligarchie. Van de drie bestaande
mogelijkheden de demokratie, oligarchie en de alleenheerser, verdient
volgens mij laatstgenoemde verre de voorkeur. Er is niets beters
denkbaar dan één man, die de beste is en omdat hij over inzicht
beschikt kan hij op feilloze manier de massa bevoogden en zijn tegen
vijanden gerichte plannen kunnen zo het best geheim blijven. Bij een
oligarchie ontstaan vijandschappen want een ieder wil de eerste zijn
en zijn eigen mening doen zegevieren, hierdoor ontstaat partijvorming
met als gevolg moord en doodslag onder elkaar, dus komen we toch
terecht bij alleenheerschappij. Wanneer het volk de macht heeft
zullen er ongetwijfeld verkeerde dingen binnensluipen wat doordringt
tot in de bestuurslichamen er ontstaan dan onderlinge vriendschappen
die afbreuk doen aan het gemeenschappelijk belang. Zij gaan
samenspannen met het gevolg dat daar reactie op komt en iemand zich
aan het hoofd stelt en een eind maakt aan de tweespalt, dit geeft hem
bewondering van het volk en zo ontpopt hij zich als de geboren
alleenheerser. Ook dit bewijst dat alleenheerschappij het beste is.
Samengevat waaraan hebben wij onze huidige vrijheid te danken ? Het
volk of een oligarchie of een alleenheerser ? Kortom ik ben van
mening dat wij door één man vrij geworden zijn en ons hieraan
moeten houden’. Vervolgens werd er beraadslaagd waaruit naar voren
kwam dat er van de 7 mannen 4 voor de alleenheerschappij waren. De
monarchie in de vorm van alleenheerschappij zou dus de regeringsvorm
worden, dit koningschap werd vervolgens met een list door Darius
bemachtigd.

Tot op de dag
van vandaag is dit nog niet veranderd en de volken in het
Midden-Oosten hebben tot diep in de genen deze regeringsvorm zitten.
Wellicht zou democratie aldaar inderdaad het gevolg krijgen zoals
Darius betoogde namelijk partijvorming en pure stammenstrijd, zoals
de dag van vandaag ook te zien is en die elkaar niet met woorden maar
met moord en doodslag gaan bestrijden zodat de roep om een sterke
leider opnieuw zou klinken. Ergo, wij moeten daar geen democratie
willen gaan opleggen, want dat is m.i. bij voorbaat mislukt.

A.L.Duscees