Tolerantie

Wij Nederlanders staan er onszelf op voor een tolerant
volk te zijn. Uit de geschiedenis zou je kunnen afleiden dat daar wel
enige reden voor is, volgens historicus Nederlandse letterkunde
Herman Pleij zijn de beweegredenen daar altijd voor geweest, het
koopmanschap en godsdienstige opvattingen. De koopman en de dominee
dus. Het woord tolerantie staat voor verdraagzaamheid, welke de mate
aangeeft waarin afwijkend gedrag of meningen van de normale norm,
worden getolereerd. In het verleden was deze tolerantie vaak een vorm
van diplomatieke of politieke handigheid. Een metafoor voor de
tolerantie binnen een maatschappij is de tolerantie van een as die in
een gat moet passen zonder vast te lopen of te gaan rammelen.
Enerzijds het vastlopen door sterk fundamentalistische waarden te
hanteren en anderzijds zal de maatschappij niet goed meer
functioneren of rammelen als de tolerantie te groot is (de as veel te
klein voor het grote gat). Met het huidige grote
vluchtelingenprobleem komt het woord tolerantie weer aan de orde.
Voor- en tegenstanders van extra aantallen vluchtelingen zul je
altijd blijven houden dit is inherent aan een pluriforme
maatschappij. Tegen zijn mag en voor zijn mag ook, in mijn visie zijn
de tegenstanders geneigd het fundamentalisme van het pure
Nederlanderschap te willen, terwijl de voorstanders moeten oppassen
dat het geen rammelende maatschappij wordt door teveel tolerantie.

Zoals zo vaak ligt ook hier de beste oplossing in het midden. Mensen
mogen van mij vinden wat ze willen zolang hun overtuigingen anderen
maar geen leed berokkenen, die anderen kunnen ook vluchtelingen zijn
die geen veilige plaats kunnen krijgen, vooroordelen over deze mensen
als zouden ze onze dochters verkrachten, lid van IS zijn of
terrorisme naar Nederland brengen zijn er ook te over. Alles bij
elkaar vraagt het wel een wijs beleid van de overheid. Maar er zit
nog een ander aspect aan tolerantie, als burgers van dit land moet je
mensen ook kunnen wijzen op verantwoordelijkheid, ik bedoel hiermee
dat je degene wiens meningen en daden naar fundamentalisme neigen,
ook moet kunnen zeggen dat er ook nog zoiets bestaat als de rechten
van de mens waaronder ook oorlogsslachtoffers en vluchtelingen
vallen, daar dient elke burger zich aan te conformeren. Het gaat dus
niet op om te zeggen dat moeten anderen (andere landen) maar doen,
geluiden die ook bij onze overheid te horen zijn. Er zal ongetwijfeld
wel eens een vluchteling in het nieuws komen die strafbare feiten
heeft gepleegd, maar dat doen ook Nederlanders, alleen als het
vluchtelingen betreft wordt dit onmiddellijk aangegrepen om alle
vluchtelingen te weren en de roep om de grenzen te sluiten. Op korte
termijn zal het helpen van vluchtelingen alleen maar investeringen
kosten, maar op langere termijn kan dat de rijkdom van onze
maatschappij verhogen. De geschiedenis van ons land laat zien dat bv
de gouden eeuw, mede te danken is aan vele buitenlanders die in ons
land werden opgenomen en daar hun kennis en cultuur binnen brachten.
Dat heeft ons geen windeieren gebracht.

Tolerantie moet in ons land niet verloren gaan, ook
niet ten aanzien van vluchtelingen, maar alles met verstand zonder
allerlei onderbuikgevoelens achterna te lopen, maar ook niet te
toegeeflijk zijn.

A.L. Duscees