Het
wiel opnieuw uitgevonden, of een verbeterde versie ?

Vorige
week vond er in Europlus een raadsinformatieavond plaats. Reden was
om de gemeenteraad samen met vertegenwoordigers van de dorps- en
wijkraden van gedachte te laten wisselen over de samenwerking tussen
deze instanties. Volgens wethouder Bea van Beers was deze avond om
samen in een open gesprek van gedachten te wisselen hoe leden van de
gemeenteraad en dorps- en wijkraden kunnen samenwerken om een beter
Dongen te realiseren. Tevens gaf de wethouder aan dat de conclusies
van deze avond als basis zullen worden meegenomen in de nieuw te
schrijven notitie inwonersparticipatie. Mijn eerste reactie toen ik
dit las was, wordt hier opnieuw het wiel uitgevonden, immers het
verschil met hoe het tot nu toe al jaren ging, nl. dat de dorps- en
wijkraden de oren en ogen van de gemeente (wethouder en ambtenaren)
waren, nu de ogen en oren van de gemeenteraad (de
volksvertegenwoordigers) zijn geworden. In eerste instantie leek het
mij dat dit de effectiviteit niet bevorderd, immers de raad zal op
haar beurt de wethouder en ambtenaren weer moeten aansturen, m.a.w.
er is een laag bijgekomen.

Toch is het goed om daar enige nuance in
aan te brengen, bij navraag mijnerzijds blijkt dat afhankelijk van
het probleem en de grootte daarvan er een verschil gemaakt moet
worden. Bv. als het om losse stoeptegels gaat wordt dit bij de
klachtenlijn aangemeld. Een herinrichting van een speelveld is op
ambtenarenniveau en omvangrijker. Hier vindt communicatie direct met
de verantwoordelijke ambtenaar plaats. Eventueel kan direct met
wethouders worden gecommuniceerd over specifieke onderwerpen, zij
hebben immers de verantwoordelijkheid over het dagelijks bestuur van
de gemeente. Echter de gemeenteraad heeft een controlerende functie
en beslist ook over de toekomst van Dongen. En daar zit het hem nou
net. Willen de wijk- en dorpsraden de wijken ook voor zaken die in de
toekomst liggen kunnen vertegenwoordigen, zullen ze rechtstreeks
moeten gaan communiceren met de leden van de gemeenteraad.

Wellicht
is dit juist wat bedoeld wordt met inwonersparticipatie. Er zal nog
wel uitgewerkt moeten worden hoe een en ander moet gaan lopen, een
punt hierbij is o.a. dat indien acute problemen en lopende
actiepunten van de bestuursleden van de dorps- en wijkraden veel
(vrije) tijd vergen, dit mogelijk een belemmering voor de contacten
met de raadsleden kan vormen. Het feit dat de leden van de dorps- en
wijkraden hun betrokkenheid voor de wijken op vrijwillige basis doen,
maakt van hen nog geen halve ambtenaren of halve raadsleden welke du
moment opgeroepen kunnen worden. Daarnaast dienen de dagelijkse
werkzaamheden van gemeente en raadsleden op grond daarvan ook weer
niet teveel vertraging op te lopen. Ik ben benieuwd hoe dit vorm
gegeven gaat worden. Een ander aspect is, wat gaat dit voor de dorps-
en wijkraden betekenen ten aanzien van de communicatie met de
wijkbewoners ? De leden van deze raden hebben zichzelf vrijwillig
aangemeld en zijn als zodanig niet gekozen door wijkbewoners. De
praktijk wijst uit dat in een groot deel van de wijken er weinig of
geen, tenzij het recht voor de eigen deur is, interesse bestaat voor
het wijkraad werk. De vraag is of er van inwonersparticipatie
gesproken kan worden als een aantal goed bedoelende wijkraadleden de
enige participanten zijn. Kortom nog heel wat vragen die m.i.
opgelost moeten worden willen we van een verbeterde versie kunnen
spreken. Ik laat me verrassen.

Met
tot slot een paar woordgrapjes, als participeren:
‘organisatievruchten’ worden komt het goed, maar als de wijkraad:
‘een advies ontwijkend college’, of raadsleden: ‘een college wat op
wintersport was’ betekent, gaat het nooit wat worden.

A.L.
Duscees