Fundamentalisme

Het
Sociaal Cultureel Planbureau heeft onlangs een nieuwe naam gegeven
aan een beweging onder jonge christenen, genaamd neo fundamentalisme.
Deze benaming kan allerlei, meestal negatieve, associaties oproepen,
denk hierbij aan moslim fundamentalisme, vandaar dat deze jongeren
zich van deze benaming distantiëren. Ook de benaming orthodox vinden
ze niet bij zich passen, wel gaan ze uit van het fundament voor hun
geloof namelijk het leven en de leer van Jezus. Wat dan onmiddellijk
bij me opvalt, is dat zij weliswaar zeggen uit te gaan van de liefde
en sociaal maatschappelijke betrokkenheid zoals Jezus die predikte,
maar wel de gehele bijbel als Gods woord zien, dus niet alleen het
Nieuwe Testament waaruit Jezus leer tot uitdrukking komt, maar ook
het Oude Testament, waarin verhaald wordt hoe God zijn wetten aan de
Joden gaf en ook de keiharde straffen welke aan niet gelovigen of aan
overtreders van die wetten werden uitgedeeld, waarbij het voorkwam
dat zelfs vrouwen en kinderen moesten worden uitgemoord. Het komt mij
zelfs voor dat de keiharde sharia wetten bij de fundamentalistische
moslims grotendeels ontleend zijn aan dit Oude Testament. Deze jonge
christenen zeggen dat er geen enkele reden bestaat om bang te zijn
voor hun ideeën omdat zij uitgaan van de liefde en er alleen maar op
uit zijn om dit uit te dragen in de vorm van betrokkenheid voor de
naaste.

Op zich prachtig werk waar naar mijn idee niemand, gelovig of
ongelovig, bezwaar tegen zal hebben. Toch wil ik daar mijn
kanttekeningen bij maken, want houdt die liefde en betrokkenheid op
bij de vrije wil van de medemens ? Hiermee bedoel ik een aantal hot
items zoals b.v. zondagrust, abortus, euthanasie of homoseksualiteit,
die zeker vanuit het Oude Testament duidelijk als zonden veroordeeld
worden en daar zelfs keihard bestraft werden. Zij zullen niemand ter
dood brengen en zijn zeker zelf tegen de doodstraf, maar in het geval
dat zij vele medestanders zouden hebben en zo invloed op politieke
beslissingen, zouden een aantal zaken zoals hierboven aangeduid wel
eens verboden kunnen worden. Daarnaast vind ik persoonlijk dat het
woord orthodoxie beter bij hen past omdat zij vast blijven houden aan
het fundament (de basis) en niet daarop voort bouwen. Als je een huis
bouwt leg je eerst het fundament en bouwt daarop je huis, in mijn
beleving bouwen zij geen huis maar is alleen het fundament voor hen
voldoende. Niet alleen op geloofsgebied, maar op allerlei ander
gebied zien wij hoe vanuit de basisprincipes voortgebouwd wordt, denk
daarbij o.a. aan wetenschappelijke basisprincipes of theorieën
waaruit enorme vooruitgang is voortgekomen. Daarom ondanks het zeer
zeker goede werk wat zij doen, ben ik toch bang voor een te grote
invloed van deze beweging, het zou namelijk betekenen dat we stil
blijven staan en geen vooruitgang boeken omdat er niet verder gebouwd
wordt op het gebied van mensenrechten en vrijheden, maar ook onze
kennis ten aanzien van de natuur en het universum zou tegengehouden
kunnen worden omdat er dan geen geld en tijd beschikbaar gesteld
wordt omdat men al zegt te weten hoe alles is ontstaan, nl.

het
letterlijke scheppingsverhaal uit de bijbel. Ik ben niet bang voor
hen in de zin van vreselijke straffen of onmenselijke wetten, wel
voor het tegenhouden van een bepaalde vooruitgang in onze menselijke
beschaving.

A.L.
Duscees