‘k Heb altijd geleerd dat regeren vooruitzien is. Maar zoals bij zoveel zaken schijnt dit ook al weer achterhaald te zijn, althans als ik de notitie voorkeursalternatief van Provinciale Staten, betreffende het project van de N629 (Heistraat), lees. Deze notitie verscheen op 7 maart jl. en hierin werd de voorkeur uitgesproken voor het alternatief Pn de noordelijke variant, ondanks dat de gemeenten Oosterhout en Dongen samen een overeenkomst hadden over het Bz alternatief de zuidelijke variant. Zonder verder in te willen gaan op de ommezwaai van Oosterhout die nu achter de voorkeur van Provinciale Staten zijn gaan staan, of dieper in te gaan over allerlei milieuaspecten over de verschillende varianten, viel mij op dat Provinciale Staten toegeeft dat de Pn route na 2020 het verkeersaanbod waarschijnlijk niet meer aan kan. 2020 dat is nog 8 jaar en ik denk dat we blij mogen zijn als deze route binnen die tijd is aangepast, immers de gemeente Dongen heeft al aangekondigd het hele proces zoveel mogelijk te willen vertragen want zeggen ze: “Beter geen besluit dan een slecht besluit.” M.a.w. mocht PS hieraan vasthouden betekent dit dat onmiddellijk na het gereedkomen van dit traject, men bijna direct weer opnieuw kan beginnen met aanpassingen omdat volgens het MER rapport het verkeersaanbod dan weer te groot is voor deze route. Deze vooruitziende blik uit het MER rapport wordt door PS in haar voorkeursalternatief verwoord met: “In vergelijking met alternatief Bz is alternatief Pn in dit opzicht minder toekomstvast. Voor de situatie 2020+ blijft Bz voor alle beschouwde trajecten in beide spitsen (morgen- en avondspits) aan de beleidsdoelen voldoen, voor alternatief Pn geldt dat niet geheel wordt voldaan aan de beleidsdoelen.”

PS geeft hier dus al mee aan dat alternatief Pn maar een tijdelijke oplossing is en men zegt: “In het geval zich op termijn een capaciteitsprobleem zou voordoen zijn op dat moment maatregelen mogelijk om de capaciteit van de rotonde Westerlaan- Middellaan- Heistraat te vergroten.” En waarom houdt men hier dan toch aan vast ? ik kan niet anders bedenken dat dat men hier voor de goedkoopste oplossing gaat. De ramingen voor beide alternatieven zijn 13 milj. voor Pn en 23 milj. voor Bz. Echter de kosten welke na 2020 voor Pn extra gemaakt moeten worden, worden geraamd op 3 milj. excl. het verwerven van gronden, schadeclaims en Btw gebaseerd op prijspeil 2011. M.i. komt men dan ook aardig in de buurt van die 23 miljoen.

Hoezo de Pn variant ? Regeren was toch vooruitzien.

A.L. Duscees